Meie meeskond on teile abiks

E-kiri: sadamad@hiiumaa.ee

Kontaktisik

Sadam

Aluse andmed

Üleslaadimiseks klõpsake või lohistage failid sellele alale. Üles võid laadida kuni 10 faili.

Kaikoha rentnik (aluse omanik)

SA HIIUMAA SADAMATE KODUKORD

Kehtib alates 10.04.2022

 1. Kontaktid
  1.1. Sadamasse sisenemise ja kai kasutamise soovist teavitada sadamat ette telefonidel:
  Kärdla sadam +372 5666 2514
  Orjaku sadam +372 5345 5059
  Sõru jahisadam +372 514 5206
  Kalana jahisadam tel. +372 5666 2514
  1.2 Sadamakontorite lahtiolekuajad muutuvad hooaja jooksul ja on leitavad kodulehelt – www.hiiumaasadamad.ee
 2. Sadama kord
  2.1. Mootorsõidukitega kai peale sõitmine on lubatud ainult slipi kasutamiseks ja laevade varustamiseks. Põhjuseta kaidele sõit on keelatud.
  2.2. Sadamas on öörahu õhtul alates kell 23:00 kuni hommikul kell 6:00.
  2.3. Praht pannakse prügikasti või prügimajja, pilsi- ja reovesi antakse ära ette nähtud kohta.
  2.4. Sadamas on keelatud ujumine, kalapüük, vigursõit.
  2.5. Teeninduskai ja slipikai ääres ning slipi esisel manööverdusalal seistakse maksimaalselt 30 minutit.
  2.6. Sadamas toimuva tasulise ürituse ajal on pääs alusele ja luba sildumiseks olemas. Kui soovitakse üritusest osa võtta, tuleb soetada pilet.
  2.7. Kaile-pollarile otsi kinnitades arvesta sellega, et ka teised saaksid otsad samast kinnituskohast probleemideta lahti päästa või kinnitada.
  2.8. Hoolitse selle eest, et veesõiduk oleks klaaritud ning välimuselt esteetiline.
  2.9. Aluse omanik ja külaline on kohustatud täitma sadama töötaja korraldusi, sh kirjalikke (sildid, teatised). Samuti hüvitama sadama kulutused, mis tulenevad sadama töötaja antud korralduste või kodukorra eiramisest.
  2.10. Aluse omanik vastutab tema poolt sadama territooriumile kutsutud külaliste heaolu ja käitumise eest, samuti nende poolt tekitatud kahjude eest.
  2.11. Sadam ei vastuta kahju eest, mis võib tekkida sadama territooriumil ja akvatooriumil varguste, tormi või tuleõnnetuse korral või kolmanda osapoole pahatahtliku tegevuse puhul.
  2.12. Sadam ei vastuta alusele teiste aluste või kolmandate isikute poolt tekitatud kahjude eest.
  2.13. Matkaautoga sadama parklas ööbimine/elamine ei ole lubatud.
  2.14. Sadama kohustused on määratletud eelkõige sadamaseaduse, meresõiduohutuse seaduse jt õigusaktidega.
 3. Slipi kasutamine
  3.1. Slipi kasutamine on tasuta.
  3.2. Slipp vabastatakse kohe peale aluse veeskamist ja alust vedanud sõiduki ja tühja treileri saab parkida sadama parklasse.
  3.3. Paadikäru hoiustamine sadama territooriumil üle 3 päeva tuleb kokku leppida sadama töötajaga.
 4. Kodusadama kaikoha kasutamine
  4.1. Kaikoha kasutus määratakse üheks navigatsioonihooajaks ja selle kasutamise soovi korral tuleb täita aluse deklaratsioon www.hiiumaasadamad.ee/deklaratsioon, mille esitamise tähtaeg on 31. märts.
  4.2. Navigatsioonihooaeg algab 1. mail ja lõpeb 30. septembril.
  4.3. Kaikoha omanikul on navigatsioonihooajal õigus kasutada aluse hoidmiseks sadama poolt määratud kaikohta.
  4.4. Kaikohtade jaotamisel arvestame: 1. eelmisel hooajal sama kohta kasutanud alus; 2. ootejärjekorras olijad, arvestades vabanenud kaikoha ja paadi mõõtmeid.
  4.5. Peale aluse deklaratsiooni esitamist kinnitab kaikoha saamise õiguse sadam e-kirja teel, lisades kirjale ka arve.
  4.6. Kaikoha kasutamise periood on 1. mai kuni 31. oktoober. Väljaspool seda kokkuleppel sadamaga.
  4.7. Kui aluse omanik ei ole enda alust veesanud jaanipäevaks, on sadamal õigus anda kaikoht kasutada järgmisele soovijale. Sel juhul ei ole sadam kohustatud kaikoha tasu tagastama.
  4.8. Kui aluse omanik vahetab navigatsioonihooajal alust, on tal kohustus sellest eelnevalt teatada sadamakaptenile. Aluse vahetuse korral ei saa sadam tagada sobiva kaikoha olemasolu ega tagasta väiksema aluse korral kaikoha hinnavahet.
  4.9. Kaikoha kasutamisõigus ei ole ühelt isikult teisele üleantav.
  4.10. Kaikoha omanik võtab kogu riisiko, mis võib tuleneda aluse seismisest sadamas ning kohustub hüvitama kahju, mille põhjuseks on aluse omaniku, tema esindaja, külalise või töötaja tegu või tegevusetus, aluse merekõlbmatus või alusel kasutatava toote puudus.
  4.11. Sadam ja aluse omanik on kokku leppinud, et sadam ei võta alust vastutavale hoiule ega vastuta mingil viisil aluse hoidmise eest ega aluse seadeldiste, varustuse, tarvikute, seadmete ega sisustuse seisukorra eest.
  4.12. Sadamakaptenil on õigus muuta kaikohtade ja staapelplatsi paigutust sadamas, k.a autod parklas, kui see on vajalik sadama tõhusaks toimimiseks või muul põhjusel. Selliste muudatuse korral saab aluse omanik koha, mis on asukoha poolest võimalikult sarnane endise kaikohaga.
  4.13. Kaikoha kasutaja nõustub sellega, kui sadam peab riigiasutuse õigustatud nõudel, seadusest tulenevalt, vääramatu jõu tõttu või muul vältimatul põhjusel vabastama kaikohad, on sadamakaptenil õigus alus viivitamata mujale suunata või vabastada kaikoht.
  4.14. Sadamal on õigus kaikoht üles öelda ühe või mitme alltoodud tingimuse esinemisel:
  4.14.1. Kaikoha omanik ei ole maksnud arveid arvel märgitud maksetähtajaks.
  4.14.2. Kaikoha omanik rikub korduvalt sadama eeskirju või kodukorda.
  4.14.3. Sadamast mitte olenevate takistuste korral.
  4.15. Kodusadamast kommertsreise korraldavale või paadimajutust pakkuvale alusele kohaldatakse hinnakirja järgset lisatasu.
  Paadimajutuse pakkumisel lisandub reisijatasu 5 eurot ööpäevas inimese kohta. Aluse omanikul on kohustus teavitada sadama töötajat kommertsteenuse pakkumisest kirjalikult, pidada arvestust külaliste olemasolust pardal ning esitada igakuiselt vastavad andmed, mille alusel väljastatakse arve.
 5. Staapelplatsi kasutamine
  5.1. Staapelplatsi kasutamise periood on 1. oktoober kuni 31. mai.
  5.2. Navigatsioonihooajal on aluse hoidmine staapelplatsil eraldi tasu eest, k.a kodusadama kaikoha omanikele, ja tuleb eelnevalt kooskõlastada sadamakapteniga.
  5.3. Aluse omanik on kohustatud vabastama ja korrastama oma staapelplatsi koha peale aluse veeskamist.
 6. Sadamatasud (kodusadam ja külalised)
  6.1. Sadamatasude suurus määratakse sihtasutuse nõukogu otsusega ning kajastatakse sadama kodulehel – www.hiiumaasadamad.ee
  6.2. Kaikoha hinna sees on elekter, vesi, prügi äraandmine, duširuumide ja wc kasutamine. Sauna kasutamine on lisatasu eest.
  6.3. Staapelplatsi kasutamine ei sisalda kommunaal- ja muid teenuseid. Kaikoha kasutamine ja teenuste osutamine ning nende eest tasumine väljaspool navigatsioonihooaega toimub poolte kirjaliku kokkuleppe alusel.
  6.4. Sadam ei vastuta vahendatavate kommunaalteenuste kvaliteedi eest.