08.11.2023

Tänane idee on homne edu

label
SA Hiiumaa Sadamad

Margus Kastein foto: Jürgen Randma

Käesoleva aasta lõpus täitub viis aastat sihtasutuse Hiiumaa Sadamad asutamisest. Oleme nõukogu liikmetena täitnud oma ülesandeid alates selle asutamisest ning viinud koos juhatusega kohusetundlikult ja pühendunult ellu põhikirjast ja strateegiast „Sadam 100“ tulenevaid eesmärke. Kuna sihtasutuse põhikirja kohaselt nimetatakse nõukogu liikmed viieks aastaks, täitub seega ka praeguse nõukogu ametiaeg. Andsin juba kevadel vallavalitsusele teada enda soovist tehtule joon alla tõmmata ning teatepulk edasi anda. AS Inbank juhatuse liikmena ja Baltikumi äriüksuse juhina on minu tööalane koormus märgatavalt kasvanud ning seetõttu pean valima, kuhu oma aega ja energiat suunan. Samuti leian, et iga organisatsiooni juhtorganid vajavad rotatsiooni, millega tuua ettevõttesse uusi ideid ja värsket energiat. Koos praeguse nõukogu ametiajaga lõppeb ka strateegia „Sadam 100“ periood, mistõttu on tulevasel nõukogul vaja alustada Hiiumaa Sadamate uue strateegia koostamisega. Võtan siinkohal tehtu kokku ning jagan oma mõtteid, mis võiksid homme edu tuua. 

Kas sihtasutuse juhtimismudel töötab?

Minu hinnangul on sihtasutusest Hiiumaa Sadamad kasvanud võimekas ja jätkusuutlik organisatsioon, mis täidab hästi talle pandud avalikke ülesandeid. Sihtasutuse eraõiguslik olemus annab organisatsioonile piisavalt paindlikkust ja iseseisvust otsuste tegemisel, eriti olukorras, kus avaliku sektori asutusel jääb kiirusest ja otsustavusest puudu. Näiteks võib siin tuua äritulude kasvatamise, kulude juhtimise, mitmesugused tehingud osapooltega või ka juhtimisalase vastutuse võtmine. 

Sihtasutuse viimase viie aasta suuremateks saavutusteks loen sadamate ja varade ülevõtmist, tugeva organisatsiooni ja töökorralduse ülesehitamist, Hiiumaa Sadamate uue visuaalse identideedi loomist ning investeeringuid sadamate infrastruktuuri kogumahus ligi 3 miljonit eurot. Kõik need saavutused tuginevad kokkulepitud strateegiale „Sadam 100“, mille me koos sihtasutuse juhtkonnaga koostasime ning vallavalitsusega kooskõlastasime. Olen uhke, et hoolimata keerukatest valikutest oleme suutnud ühiselt kokku lepitud eesmärgid edukalt ellu viia. 

Strateegia on leping osapoolte vahel, see on iga organisatsiooni nurgakivi, millest oma tegevuses lähtuda. Kahjuks ei ole sihtasutus majanduslikult võimeline kõiki oma kulusid katma. Meie kliimavöötmest tulenev lühike hooaeg ja klientide profiil ei võimalda küsida selliseid sadamatasusid, mis kõik jooksvad kulud katab. Sarnases olukorras on paljud omavalitsuste omanduses olevad külalissadamad ümber Läänemere. Veel neli aastat tagasi moodustas valla tegevustoetus üle poole meie tuludest. Järjepidevalt oma tulusid kasvatades oleme suutnud vähendada valla panust ligi 40%-ni kogutuludest. Julgen väita, et just sihtasutuse ettevõtlust soodustav formaat on aidanud meil tulusid kasvatada, kulusid optimaalselt juhtida ning sadamaid arendada. 

Mille järgi anda hinnanguid sadamatele?

Vana juhtimistõde on, et mida mõõdad, seda ka saad. Viis aastat tagasi eesmärke seades unistasime suurelt ning kirjutasime need julgelt numbritena paberile. Viimasel nõukogu koosolekul tulemusi analüüsides rõõmustasime koos saavutuste üle, mis tundusid veel viis aastat tagasi kauged ja püüdmatud. Toon välja mõned olulisemad võtmenäitajad, millele võib hinnangu anda. Meie sadamates käis viimase viie aasta jooksul ligi 5500 ööbimisega külalisalust, suurendasime alusekohtade arvu sadamates viie aastaga 250 kohani, kolmekordistasime püsilepingute arvu 50-lt 136-ni ning kümnekordistasime püsiklientide arvu 3000 inimeseni. Samuti kujundasime sadamatele uue visuaalse identiteedi,  juurutasime 15 mitmesugust innovaatilist lahendust ja ehitasime valmis koguni kaks uut sadamat – Sõru jahisadama uue kai ning Kalana jahisadama.     

Eraldi teema on meie sadamate roll kogukonnas ning mõju Hiiumaa mainele ja majandusele tervikuna. Kuidas mõõta käesoleval aastal toimunud 17 võistlusregati mõju majanduslikult? Kuidas mõõta lossitud püügimahtude mõju Hiiumaa kalandustraditsioonide jätkumise vaates? Kuidas mõõta nende 40 000 õnneliku külastaja heaolu, kes meie sadamates toimunud üritustel käesoleval aastal meelt lahutasid? Kuidas mõõta 200 purjetamistrennis käinud lapse rolli Hiiumaa tuleviku kujundamisel? Need on keerulised küsimused, millele ükshaaval vastamine selgust ei too. Julgen väita, et Hiiumaa elukeskkonna areng peaks puudutama iga saare elanikku ja otsustajat. 

„Meie sadamad on Hiiumaa väravad, kogukonna tõmbekeskused, igapäevaelu südamed ja elamust pakkuvad kohtumispaigad, kus pakume kaasaegset ja kättesaadavat infrastruktuuri teenust. Oleme merekultuuri kandjad ja hoolitseme järelkasvu eest. Oleme Hiiumaa kuvandi loojad ja majanduse üks mootoritest. Meie roll on suurendada Hiiumaa konkurentsivõimet.“ 

Mida tulevikus silmas pidada? 

Pikk vaade on oluline. Unistuste, ambitsioonide, eesmärkide ja tegevuste sõnastamine aitab neid paremini lahti mõtestada – hea strateegia ainsaks tunnuseks on selle ellu viimine. Piiratud finantsidega tuleb teha raskeid valikuid, mistõttu pean ülioluliseks uue strateegia raames sõlmida sadamate arengut ja töörahu tagav kokkuleppe sadamate finantseerimise osas.

Sihtasutuse formaat on vallale kuuluva ühingu juhtimisel end õigustanud ning väärib kaalumist ka teiste vallale kuuluvate asutuste töö korraldamisel. Äriühingule sarnaselt on sihtasutusel oma juhatus ja nõukogu, kelle kaudu saab asutaja ehk vald oma eesmärke realiseerida. Juhtorganite tugevale mandaadile, motivatsioonile, asutaja ootustele ja strateegiale tuginedes on ettevõte kokkuvõttes tulemuslikum ning sadamad koos seal pakutavate teenustega atraktiivsemad.  

Ehitame sadamaid sadadeks aastateks ning nende eest on pidevalt vaja hoolt kanda. Sadamate rolli kogukonnas ja Hiiumaa kultuuriloos on raske üle hinnata, selle pärast julgustan kõiki sadamate tegemistes võimaluste piires kaasa lööma. Hiiumaa on väike koht, mistõttu peame hoolitsema oma järelkasvu eest. Iga sadamas toimetav mudilane on homne Hiiumaa saadik – tulevased teadlased, sportlased, ettevõtjad on meie sotsiaalne kapital. Tänane idee on homne edu!

Tänan teid usalduse ja koostöö eest, aitäh tegusa ja unustamatu viie aasta eest! Elan kaasa Hiiumaa tegemistele ja panustan ka tulevikus jõudumööda vabatahtlikuna seal, kus võimalik.

Margus Kastein

Nõukogu esimees

SA Hiiumaa Sadamad